Mooi weer werk is ondergebracht bij
www.guldenlijn.nl

methode om windenergie mooi in het landschap te ontwerpen.
Met zichtbare windmolens wer- ken aan gedrags- verandering tav het klimaat

 

Scholing helpt!

De Raad voor Werk en Inkomen heeft in april 2004 een studie gepubliceerd met de titel “Werkt scholing voor werklozen?
De vragende titel wekt ten onrechte de suggestie dat scholing niet helpt, dat doet het natuurlijk wel , maar dat konden de onderzoekers niet concluderen omdat ze dat helemaal niet onderzocht hebben, ondanks deze titel.

Het was helaas een literatuurstudie, meer was de werkgelegelenheid in ons land kennelijk niet waard.
Er blijkt wel uit dat er verschillende facetten en ook valkuilen zitten aan dit soort onderzoek, vooral als je het ook nog eens beperkt tot een literatuurstudie.

Toch is het nuttig leesvoer als u in het onderwerp geinteresseerd bent of zelfs betrokken.

Er zijn vele soorten opleidingen, soms alleen maar het afmaken van een stukje van de middelbare school; een sollicitatie training heet soms ook al opleiding.
Dan is het lezen van deze site ook al opleiding, hier is het gratis.

De studie heeft helaas onvoldoende onderzocht wat de verschillen zijn tussen de verschillende soorten opleiding, en in een literatuurstudie praat je natuurlijk alleen anderen na.

Interessant is wel het volgende uit de conlusie in het rapport over de effectiviteit van opleiding van WW’ers en werklozen: (p 71)

“In de internationale literatuur is het oordeel dat bemiddeling en tijdelijke en gedeeltelijke loonkostensubsidies bij inpassing in reguliere arbeid effectiever en goedkoper zijn dan scholing. Alleen werkcreatie scoort slechter dan scholing. Maar hierbij moet wel aangetekend worden dat alleen informatie over de korte-termijneffecten bekend is. Niet uit te sluiten is dat scholing zich vooral op de langere termijn terug verdient. Verder is heel weinig bekend over de betekenis van scholing voor de vraagzijde van de arbeidsmarkt. Daarom geeft de bestaande literatuur mogelijk een te negatief beeld van scholing.”

Mijn eigen conclusies uit dit rapport:

Iemand “met subsidie aan het werk helpen”, werkt wel, wellicht dat hij dan ook “training on the job” krijgt. Zelfs als hij door zijn nieuwe werkgever tijdelijk geexploiteerd wordt als goedkope arbeidskracht, dan doet hij toch enige werkervaring op. Daar valt van te leren.

De enige nuttige conclusie uit dit rapport? is dat de onderzoekers nog niet gevonden hebben (in hun literatuur) dat scholing helpt om WW’ers aan werk te helpen.
Als je met gezond verstand nadenkt over de reden van scholing in het bedrijfsleven, dan valt er alleen maar te concluderen dat scholing wel nuttig moet zijn, maar als het WW’ers betreft, dan is scholing wellicht niet meteen nuttig voor de externe investeerder.

Hier ligt een taak voor de RWI:

Fungeer nu eens niet alleen als korte termijn geweten van de overheid,

Breng er ook eens wat wijsheid in door naar de lange termijn te kijken: de “RWI voor het inkomen van 2006 tot 2020”, bijvoorbeeld. Probeer met innovatie en mechanismen uit de kennis-economie, de verdien-capaciteit van de BV nederland te verhogen.

Doe eens een echt onderzoek, en laat dat door WW’ers uitvoeren!
Als vrijwilliger werken ze bijna gratis.

Sinds 1999 is er een nieuwe structuurwet in werking,
SUWI.
Daar staat o.a. in dat er geen beleid voor scholing meer zal zijn. Aangezien we toch in een kenniseconomie blijven werken, lijkt dit een heel dom en fout besluit.
En de werkelijkheid toont dit ook aan, in allerlei lijstjes is Nederland afgezakt naar middenmoot of de onderste regionen van de EU.
Het rapport is te downloaden op de
RWI website

Hieronder de laatste conclusie van het rapport, markering is van mij, om de domheid en triestheid van het nederlandse innovatie beleid te tonen.
Bedenk hierbij welke rol WW’ers als kennsimakelaar zouden kunnen spelen, tussen bijv HBO en MKB.
Je zou bijna denken dat het juist de bedoeling van de overheid is om ons land in moeilijkheden te brengen, daar slagen ze uitstekend is.
Zou er sprake zijn van een
“ambtenaren sociale zaken - reintegratie bedrijven complex”?
Om elkaar aan het werk te houden, ondanks de decentralisatie.

Conclusie rapport

P. 88 van het RWI rapport werkt scholing voor werklozen?
(cursief: toegevoegd commentaar van
mooiweerwerk)

5.6 Conclusies

De omvang van de scholing van werklozen wordt in belangrijke mate bepaald door overheidsinterventie. Op theoretische en empirische gronden valt vast te stellen dat bij afwezigheid van interventie de uitgaven aan de scholing van werklozen op een maatschappelijk ongewenst laag niveau uitkomen. De interventie biedt ook meer garanties voor een breed scholingsaanbod, continuïteit en aandacht voor de rol die kwalificatie kan spelen, vooral voor ‘dure’ opleidingen en scholing voor doelgroepen.
Hoeveel is “meer verdienen met innovatie” ons eigenlijk waard?

De interventie op zichzelf roept echter positieve en negatieve effecten op. De uitkomst in termen van rendement is onzeker en afhankelijk van een groot aantal factoren, waaronder het precieze ontwerp en uitvoering van het scholingsbeleid zelf. Het is daarmee bijzonder lastig om de optimale hoogte van de uitgaven vast te stellen. Opmerkelijk is dat dit geldt voor alle regimes. Elk besturingsmodel of financieringssystematiek brengt namelijk veelal gecompliceerde coördinatieproblemen met zich mee. Voor de centralistische ambtenaar die bang is macht te verliezen. Het uiteindelijke doel moet zijn de BV Nederland vooruit te helpen, als de ene daar wat meer scholing voor nodig heeft dan de andere dan is dat maar zo.

Niettemin lijkt de uitkomst in termen van deelnemerskenmerken vrij robuust – in ieder geval voor wat betreft de Nederlandse situatie. Wel lijkt het besturingsmodel enige impact te hebben op het type scholing, in die zin dat bij centrale sturing daaraan concreet inhoud wordt gegeven (eventueel via instituutsfinanciering), terwijl dit bij een decentrale sturing meer afhankelijk is van het decentrale krachtenveld.

De werkelijke effectiviteit ligt beneden de op theoretische gronden te verwachten meerwaarde van scholing, maar de achtergronden hiervan zijn niet zeker. Uitgaande van deze meerwaarde en de conclusie dat op voorhand de uitkomsten moeilijk zijn te voorspellen, worden hoge eisen gesteld aan het ontwerp van scholingsbeleid en de uitvoering daarvan.
Zo hoog dat er nauwelijks effectieve scholing plaatsvindt

De bestaande literatuur biedt daarvoor weinig andere aanknopingspunten dan:

  • Het adequaat benutten van experimenten om inzicht te krijgen in maatregelen en uitvoeringsconcepten die wel of niet werken. Doen! zie mooiweerwerk
  • De noodzaak de uitvoering adequaat te monitoren en evalueren. In het algemeen vereist dit een geschikte registratie van gegevens. In het geval van scholing betreft dit ook veel gegevens op het niveau van de individuele toepassing.
  • Het verbeteren van het evaluatieonderzoek op het terrein van scholing, met name door meer rekening te houden met de lange termijneffecten en de invloed van contextvariabelen op de resultaten van het beleid.

Daaraan kan worden toegevoegd dat er in de institutionele context voldoende randvoorwaarden moeten worden gecreëerd om de scholingsactiviteiten voor werklozen de functie te laten vervullen die deze in principe heeft. Dit betekent op zijn minst dat alle betrokken organisaties en actoren, waaronder werkgevers en de werklozen zelf voldoende inzicht hebben in de scholingsmarkt en hun positie daarin en dat er voldoende aandacht is voor de lange termijn effecten.
Geef ze een voucher en ze zoeken het zelf wel uit. Met en in de markt.
Niet iedereen is het zelfde, dus scholing moet op de man af gergeld worden, door hemzelf.

En er is nog een hoger doel, de Lissabon agenda, dat werkt alleen met meer aandacht voor scholing, doe er dan ook wat aan!
En dan te bedenken dat scholing via
mooiweerwerk, bijna gratis is.

 

Kijkt u hoe de ad- vertenties passen bij de inhoud van de pagina.
Als je er op klikt: tot ziens op MooiWeerWerk!

[Kennis economie] [Mooi weer werk] [Innovatie handjes] [Vacatures] [Uw type MKB?] [Intervisie] [K- Innovatie] [Kriebel] [Onderzoek] [Scholing helpt!] [Anderen] [Wild idee nodig?]