Windenergie Wet

Van WindParken

Ga naar: navigatie, zoek

Windmolens in elke regio zijn onontkoombaar voor een duurzame en goedkope energie voorziening
Daarom moeten we die windparken mooi en eerlijk bouwen, en dat kan ook.

Echter, omdat het in Nederland gebruikelijk is dat overheid en bedrijven samenwerken om burgers buiten te sluiten van invloed en voordeel uit een windpark, ontstaat er vaak weerstand tegen een nieuw windpark project. Verder kijken politici en bestuurders niet verder vooruit dan de volgende verkiezingen, terwijl duurzame investeringen een veel langere horizon vereisen. Door die kortzichtige politici staan we toe dat ze steeds dezelfde fouten maken.

Daarom schrijft de Windenergie Wet voor:

 • dat elke regio een eigen deel van de benodigde energie opwekt met eigen windmolens, (wind is goedkoper dan aardgas)
 • dat burgers kunnen participeren en recht hebben op goedkope duurzame stroom uit eigen regio en eigen molens, als ze zelf investeren)
 • dat het landschap beschermd wordt tegen te massale windparken, zoals ondernemers ze graag plannen. Het landschap is een collectief goed, daarom geeft de Windenergie Wet ontwerpregels die zorgen voor mooie windparken. Slechts elke 10 km een trace met een enkele rij windmolens.

Politici en bestuurders hebben meestal maar een horizon tot de volgende verkiezingen, daarom schrijft de Windenergie Wet voor, dat we voor duurzame energie wel op de lange termijn moeten denken en acteren. "De politiek" in Nederland, heeft de afgelopen 20 jaar bewezen daar niet toe in staat te zijn.


Deze duidelijkheid in landschapsvisie en stabiele regelgeving is nodig om de vereiste snelheid te halen voor de 2020 doelen. Want daarna staan die molens er ook nog even.
Met windmolens kan de samenleving op de goedkoopste manier duurzame energie opwekken. Daarom moet in principe elke regio die energie verbruikt, een bijdrage leveren in de opwekking van die energie.

Inhoud

Schrijf mee aan deze initiatiefwet Windenergie.

Dit is een wiki. Iedereen die dat wil, kan meeschrijven aan dit initiatief wetsvoorstel. Voor het aanpassen van de hoofdtekst op deze pagina of sub pagina's, moet je een account aanvragen. Commentaar geven of meepraten en discussiƫren, kan iedereen op de overleg pagina, zonder in te loggen.

Waarom een windenergie "wet"?

Burgers worden vaak buitengesloten van voordeel uit windparken in hun regio. Bovendien moet het landschap beschermd worden tegen te massale windparken. Na een grondige diagnose van de weerstand tegen windenergie, bleek de onderstaande lijst de kern van wat nodig is om windenergie op het land in Nederland tot de vereiste omvang te brengen in de vereiste korte tijd, gegeven de urgentie van het klimaatprobleem.
Het hoeft niet met een wet, elke andere regeling die dit lijstje condities realiseert is goed.

De Windenergie wet

 • Stelt per regio vast, hoeveel kWh er gemiddeld per jaar moet worden opgewekt. Dat bepaalt het aantal MW aan windparken dat gebouwd moet worden.
 • De regio bepaalt zelf waar de windmolens moeten komen, maar krijgt een taakstelling naarmate ze ruimte hebben voor windmolens. Hierbij worden de ontwerpregels voor mooie windparken in acht genomen, alleen windmolens in een enkele rij en minstens 8 tot 10 km ruimte tussen de rijen. Rijen van verschillende regio's sluiten op elkaar aan of houden de vereiste afstand.
 • Initiatiefnemers moeten omwonenden in de gelegenheid stellen, mede-eigenaar te worden van een windpark in de regio.
 • Regio's die zelf niet aan hun taakstelling voldoen, kunnen ruimte huren in andere regio's, of daar stroom kopen.
 • Bij voldoende gegadigden voor mede-eigenaarschap, betaalt de overheid de procedure en onderzoeks kosten, zoals MER onderzoeken.
 • Deelnemers zijn in principe minstens 10 jaar mede-eigenaar
 • Beschermde natuur is ook geschikt voor windmolens, maar regiobewoners besluiten dit zelf.
 • Als een guldenlijn ontwerp voldoende burger mede-eigenaren heeft, zullen de kosten van het netwerk niet op de exploitatie van een windpark drukken.
 • Ongeveer eens per 10 jaar kunnen de doelen voor een regio worden bijgesteld
 • IJsselmeer en Waddenzee kunnen ook windparken krijgen, maar vallen niet onder deze wet, omdat daar geen mensen wonen.

Regio indeling

Regio's zijn groepen gemeentes. De grenzen in de zin van deze wet, worden steeds bepaald door gemeente grenzen, ook nadat gemeentes gefuseerd zijn of door herindeling veranderd. De oorspronkelijke grenzen, anno 2007 blijven gelden voor de regio indeling.

Regio's zijn meestal kleiner dan provincies. Maar ontwerpen voor windparken kunnen heel goed de regiogrenzen overschrijden. Er wordt toch eerst een ontwerp gemaakt en daarna pas in procedure gebracht, waarna de ontworpen windparken, evt in delen, gerealiseerd worden.

Bij het ontwerp en het mede-eigenaarschap van een windpark in een regio, kunnen inwoners uit meerdere regio's betrokken zijn.

Uitgangspunt is dat elke regio windenergie gaat opwekken. Eerst worden regio's aangewezen, vervolgens wordt per regio bepaald wat het potentieel is voor windenergie voor die regio. Dit is een technische bepaling geen politiek of maatschappelijk keuze proces.

Dat potentieel is de taakstelling voor de regio. Vervolgens is het aan de regio, te kiezen waar en hoe ze die windenergie gaan opwekken.

Regio indeling windenergie wet

Stappenplan per regio

 • Vaststellen hoeveel hoeveel kWh er jaarlijks moet worden opgewekt, en met wel groeipad daar naar toe gewerkt mag worden.
 • acceptabel windpark ontwerp opstellen, evt. verdeeld over meerdere ontwerpen voor de regio
 • mede-eigenaren verzamelen en hoofd-eigenaar vaststellen
 • RO procedures doorlopen
 • aanbesteding
 • feitelijke bouw en einde levensduur van het park vaststellen
 • evt mid life update op 70% van de oorspronkelijk vastgestelde levensduur
 • verwijderen van de windmolens
 • evt nieuw windpark, evt op een andere of aangepaste locatie

Natuurlijk hoort er een tijdspad per regio voor de implementatie van de windenergie wet, bij dit stappenplan, per regio vast te stellen en evt aan te passen.

Mede-eigenaarschap

Omwonenden moeten mede-eigenaar kunnen worden van een windmolen bij hen in de buurt. Als er meer belangstelling is dan er windmolens zijn, hebben bewoners van de dichtstbij gelegen adressen, voorrang.

 • Mede-eigenaarschap is belangrijk voor de identificatie mogelijkheid van gewone burgers en bedrijven met duurzame elektriciteitsopwekking.
 • Mede-eigenaren zorgen voor draagvlak voor een windpark
 • Een windpark moet voldoende mede-eigenaren hebben verzameld, voor 30% van de investering. Bij dit percentage of hoger, worden de procedure kosten vergoed door de overheid.

Hierdoor kunnen groepen bewoners zelf de complete procedure doorlopen, met hun eigen windpark ontwerp, zonder dat er veel kosten gemaakt hoeven te worden.

Kavels, delen van windmolens, waar geen belangstelling voor is, vallen toe aan de deelnemer die het grootste deel van het park betaalt, dit is de hoofdeigenaar. Mochten naderhand nieuwe belangstellende mede-eigenaren zich melden, en geen van de andere mede-eigenaren wil zijn deel verkopen, dan moet deze hoofdeigenaar een deel van een windmolen verplicht verkopen.

Burgers hebben altijd voorrang op bedrijven. De afstand van het woonadres tot de windmolen waar een stukje van wordt gevraagd, is bepalend voor wie voorrang krijgt, dit kan ook in een andere regio zijn, net over de grens tussen 2 regio's.


Grond eigenaren

De grond waarom het windpark komt, is ontworpen, heeft meestal een private eigenaar. Voor de bouw van het windpark moet een stukje grond gehuurd worden, voor het Molen fundament, de kabels onder de grond en de aanleg van permanente aanvoerwegen op het grondgebied in de omgeving van het windmolen park.

Grond eigenaren zijn verplicht mee te werken aan de bouw van het windpark.
Ze krijgen een vergoeding voor het gebruik van de grond. Bovendien hebben ze een voorkeurs positie in de selectie van mede-eigenaren, ook al wonen ze zelf niet in de regio.

 • In principe komen inwoners per gezin of woonkavel in aanmerking om mee te investeren voor een bedrag van 500 tot 5000 EUR. De dichtstbijzijnde woonkavels krijgen als eerste de kans om mee te doen.
 • Grondeigenaren en terrein beheerders kunnen meedoen naar rato van de hoeveelheid geschikte grond voor voor windmolens

Natuurgebieden

Windparken kunnen in principe ook in natuurgebieden, de EHS, Habitat gebieden en Natura 2000 gebieden. De taakstelling voor een bepaalde hoeveelheid duurzame energie gaat voor de beschremende werking van deze natuurstatus.

Zonder de reductie van CO2 gaan de natuurgebieden toch al schade oplopen door de klimaatverandering.

In de MER studie moet blijken welke variant de minste schade voor natuur en bevolking oplevert. Mocht het nodig zijn windmolens in een bepaalde periode of tijd van de dag, stil te zetten, dan moeten er extra windmolens in de regio worden ontworpen om het verlies te compenseren

Sancties

Regio's die een taakstelling toegewezen hebben gekregen, en te langzaam zijn in het afleggen van het stappenplan en realiseren van duurzame stroom producerende windparken, krijgen een sanctie.

Elk jaar dat ze in gebreke blijven, moet er een boete betaald worden door de gemeenschap, hoofdelijk te verdelen over alle inwoners van die regio. Te innen door de gemeentes.

Ook kan een hogere overheid besluiten, investeringen op te schorten.

En bij te weinig voortgang kan een hogere overheid zelf een trace vaststellen in een regio. Of een al vast gesteld, acceptabel windpark ontwerp, aan een investeerder van buiten de regio te gunnen.

Uitgangspunt is dat elke regio windenergie gaat opwekken.

Procedurekosten

De bouw van een windpark vergt verschillende procedures en onderzoeken, zoals een MER. Projecten die voldoende mede-eigenaren hebben gevonden, krijgen deze kosten direct vergoed. De rekening wordt rechtstreeks betaald door de overheid.

Hier is een minimum percentage mede-eigenaarschap voor vereist. Deelnemers verplichten zich in principe, minstens 10 jaar mede-eigenaar te blijven

Levensduur van het windpark

Bij de bouw van een windpark, wordt in principe vastgesteld wat de levensduur van het park zal worden, daarna wordt het weer opgeruimd. De verwachte opruimkosten moeten in exploitatie worden opgenomen. Op 70% van de verwachte levensduur mag een park technisch groot onderhoud krijgen. Als daardoor de levensduur van het park verlengd wordt, dan wordt die aldus bijgesteld.

Minimum periode voor eigenaarschap

Inwoners van een regio, die mede-eigenaar worden, doen dat voor een periode van minstens 10 jaar. Bij verhuizen uit de regio of andere legitieme grond voor beeindigen van het eigenaarschap, moet een koper gevonden worden in de regio. Als dat niet binnen een jaar lukt, moet de grootste aandeelhouder het persoonlijke aandeel overnemen.

Wat moet er gebeuren deze pagina tot een compleet initiatief wetsvoorstel uit te werken?

Relevante Links

Op de tweede kamer website en staat hoe het werkt, van westsvoorstel tot wet

Aspecten/acties
Persoonlijke instellingen